Algemene voorwaarden

My Dream Party @ Home

De Algemene Voorwaarden My Dream Party At Home regelen de relatie tussen de Klant en My Dream Party At Home voor wat betreft de gehele dienstverlening van My Dream Party At Home. Door www.colruytgroupacademybox.be te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen neemt de Klant kennis van onderstaande algemene voorwaarden en aanvaardt ook de toepassing daarvan.

Indien de Klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in de Algemene Voorwaarden My Dream Party At home, is een verder gebruik van de diensten van My Dream Party At Home niet meer mogelijk.


Identiteit Verkoper

My Dream Party At Home
Etablissementen Franz Colruyt nv met maatschappelijke zetel te B-1500 Halle, Edingensesteenweg 196, BTW-BE-0400.378.485, RPR Brussel

Klantendienst
Voor vragen en/of klachten over de dienstverlening van My Dream Party At Home kan de Klant telefonisch terecht op het nummer +32 23635656.


Klant
Een klant kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn, dan wel diens vertegenwoordiger.

Algemene Voorwaarden My Dream Party At Home


1. Dienstverlening My Dream Party At Home:
My Dream Party At Home stelt een assortiment aan verjaardagsboxen, te raadplegen via de My Dream Party At Home website, ter beschikking van de Klant. Na toevoeging van de gewenste box aan een winkelwagen kan de Klant een bestelling plaatsen. De bestelling inclusief eventuele verzendkosten wordt aan het einde van het bestelproces, via de website volledig betaald door de Klant. De bestelling van de Klant wordt daarna klaargemaakt door een My Dream Party At Home -medewerker en overhandigd overeenkomstig de afgesproken modaliteiten met de Klant.


2. Aanbod en assortiment:
Het aangeboden assortiment is niet bestemd voor een commercieel of beroepsmatig gebruik, zoals doorverkoop, maar is bestemd voor de Klant als eindgebruiker.

Het assortiment aan boxen dat beschikbaar wordt gesteld door My Dream Party At Home wordt geheel vrij door My Dream Party At Home bepaald en kan op elk moment worden gewijzigd.

Het assortiment dat wordt gepresenteerd geldt steeds zolang de voorraad strekt.

My Dream Party At Home doet al het mogelijke om de door de Klant bestelde box te maken in functie van de beschikbare voorraad. Zij gaat daarbij omzichtig en zorgvuldig te werk en verzorgt ook een correcte levering en/of een correct transport tot op de afgesproken locatie voor overhandiging van de bestelling aan de Klant.

Afbeeldingen op de My Dream Party At Home -website of op eender welke andere drager uitgaande van My Dream Party At Home omtrent haar dienstverlening zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij het te koop aangeboden product horen en/of niet in de aangeduide verkoopprijs zijn inbegrepen. Dergelijke zaken blijken evenwel uit de omschrijving door My Dream Party At Home van het te koop aangeboden artikel. Bij twijfel of mogelijke dubbelzinnige interpretatie richt de Klant zich tot de Klantendienst om zich correct te informeren.

My Dream Party At Home is niet aansprakelijk voor materiële fouten of kennelijke zet- of drukfouten. Deze leiden tot een ongeldig aanbod vanwege My Dream Party At Home .


3. Bestelling plaatsen:
De Klant kan producten toevoegen aan zijn/haar winkelwagen. Tijdens het bestelproces ontstaat bij het definitief doorgeven van de bestelling een betalingsverplichting. Na een correct uitgevoerde betaling ontvangt de Klant per e-mail een orderbevestiging met de samenvatting van zijn/haar bestelling en de modaliteiten van de levering.


4. Prijzen:
Alle prijzen worden inclusief btw vermeld. De prijs heeft betrekking op de verjaardagsboxen zoals dat omschreven wordt in de applicatie. Eventuele bijkomende kosten worden steeds duidelijk en transparant meegedeeld aan de Klant vóór hij/zij de bestelling definitief afrondt. De prijs van de box geldt niet automatisch voor eventuele latere bijbestellingen. De prijs is steeds deze zoals aangegeven op de website op het ogenblik van bestelling, tenzij onderling uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


5. Betaling:
De betaling vindt online plaats aan de hand van een betaalmiddel dat door Bancontact wordt ondersteund.

Wanneer de Klant het saldo niet heeft voldaan aan het einde van het bestelproces (wegens ontoereikend saldo, afwezigheid elektronisch betaalmiddel, verbroken verbinding, …), is de bestelling niet definitief geplaatst en zal de Klant ook geen orderbevestiging ontvangen. De bestelling is in dat geval niet geplaatst.


6. Levering:
Eens de verjaardagsbox klaargemaakt is, wordt deze overhandigd aan BPost. Deze zorgt ervoor dat de verjaardagsbox geleverd wordt op het tijdens het bestelproces aangegeven adres en tijdstip.


7. Laattijdigheid/niet-aanwezig bij overhandiging:
Is de Klant niet aanwezig op het afgesproken tijdstip voor het in ontvangst nemen van de artikelen, dan zijn er 3 mogelijkheden:- Als de klant via de Bpost-app een voorkeur ingesteld heeft dan wordt de verjaardagsbox geleverd bij afwezigheid geleverd conform de voorkeursinstellingen.
- Als de Klant via de BPost app geen voorkeur heeft ingesteld, dan wordt de verjaardagsbox bij het dichtstbijzijnde pick-up point geleverd. Als de klant het niet komt halen, wordt het pakketje retour gestuurd naar My Dream Party At Home.
- Als er een foutief adres is, wordt de verjaardagsbox retour gestuurd naar My Dream Party At Home.
In het laatste geval zal My Dream Party At Home terugbetaling van de verjaardagsbox voorzien.


8. Niet aanvaarden van de bestelling:
Als de Klant de overhandiging van de verjaardagsbox door BPost weigert, zal My Dream Party At Home terugbetaling voorzien.


9. Overmacht:
In geval van overmacht (zoals extreme weersomstandigheden, ongeval, …) zal My Dream Party At Home niet aansprakelijk zijn voor het laattijdig ter beschikking stellen van de bestelling of voor het geheel uitblijven van de terbeschikkingstelling. Dit kan dan ook geen aanleiding geven tot een recht op schadevergoeding aan de Klant. My Dream Party At Home stelt evenwel alles in het werk om de Klant daarover zo spoedig mogelijk te berichten.

Hetzelfde geldt voor de Klant ingeval van afwezigheid wegens overmacht bij de overhandiging.


10. Weigering bestelling door My Dream Party At Home:
Een bestelling kan worden geweigerd door My Dream Party At Home in de volgende, niet limitatief opgesomde, gevallen:

- Wanneer de stock uitgeput is. In dit geval brengen we de klant zo snel mogelijk op de hoogte.

- Wanneer vermoed wordt dat de bestelling geplaatst werd voor professionele doeleinden of commercieel gebruik; of de Klant de intentie heeft om de artikelen zelf door te verkopen. Dit vermoeden kan worden afgeleid uit de vaststelling van een abnormale hoeveelheid gereserveerde artikelen;

- Wanneer een ernstig vermoeden bestaat van misbruik of kwade trouw door de Klant;

- Bij overmacht;

- In geval van herhaaldelijke niet-naleving door de Klant van zijn/haar verplichtingen;

- In geval van een openstaande schuld;

My Dream Party At Home kan naar eigen inzicht ook bij te grote volumes, zware orders of excessieve bestellingen (1) een bestelling weigeren of (2) oordelen dat het volume zal worden beperkt of slechts een deel daarvan zal worden ter beschikking gesteld van de Klant.

My Dream Party At Home zal de Klant steeds voorafgaand aan het ogenblik van overhandiging contacteren wanneer een bestelling wordt geweigerd. Een terugbetaling van reeds betaalde maar geweigerde bestellingen/producten zal plaatsvinden binnen de 5 werkdagen na bericht van weigering.

My Dream Party At Home behoudt zich het recht voor de Klant te blokkeren voor het plaatsen van toekomstige bestellingen en/of andere maatregelen te nemen teneinde haar rechten te vrijwaren.


11. Annulatie/wijziging bestelling door de Klant:
Een bestelling kan door de Klant worden geannuleerd worden zolang de Klant nog geen trackingcode van BPost ontving. Om de bestelling te annuleren/ wijzigen dient de Klant contact op met de Klantendienst. Klant krijgt na een bericht van overhandiging.

12. Herroepingsrecht
Wanneer de Klant een verjaardagsbox bestelde, geniet hij een bedenktermijn van 14 kalenderdagen nadat het artikel geleverd werd. De Klant kan het gekochte artikel bekijken en inspecteren. Tijdens deze periode dient de Klant het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. De Klant mag het goed dan ook slechts in die mate uitpakken voor zover dat noodzakelijk is om het inspectie- en testrecht uit te oefenen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen brengt de Klant de My Dream Party At Home via een ondubbelzinnige verklaring (bv. in een winkelpunt, per post, telefonisch via de Klantendienst of per e-mail) op de hoogte van zijn herroepingsbeslissing.

Terugbezorgen bij herroeping: De Klant heeft 14 kalenderdagen de tijd, te rekenen vanaf de dag volgend op de levering van het artikel, om het artikel terug te sturen. De kosten verbonden aan het retourneren van een artikel bij herroeping zijn voor rekening van Klant.

13. Terugbetaling na herroeping: My Dream Party At Home zal de Klant vergoeden bij een correcte herroeping, na ontvangst en controle van de verjaardagsbox. De retourkosten blijven evenwel voor rekening van de Klant.


14. Garantie:
De Klant is ertoe gehouden de bestelling onmiddellijk na overhandiging te controleren en eventuele klachten wegens tekorten of gebreken binnen de 2 dagen te mee te delen aan My Dream Party At Home via de Klantendienst.


15. Uitsluitingen:
Niet-conformiteit ontstaan als een gevolg van een ongeluk, een verergering van de toestand door nalatigheid, een valpartij, het gebruik van het artikel in strijd met het doel en de bestemming waarvoor het werd ontworpen, het niet-naleven of incorrect naleven van de bereidingsinstructies, het doen van aanpassingen of wijzigingen aan het product, zal niet kunnen worden geremedieerd aan de hand van de wettelijke garantie.


16. Websitegebruik:
De Klant is bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee My Dream Party At Home haar diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt. Ook is de Klant bekend met de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De Klant aanvaardt dat My Dream Party At Home niet aansprakelijk is voor enig schade door het gebruik van hun websites of het internet als gevolg van voormelde risico's.

My Dream Party At Home kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via links op hun website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de website van My Dream Party At Home houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van die andere websites/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om te controleren of die websites/apps vrij zijn van virussen en andere programma's of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn apparatuur.


17. Geldigheid en wijziging van de Voorwaarden:
Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden My Dream Party At Home nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de Voorwaarden het dichtst benadert.

Het feit dat My Dream Party At Home nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen.

My Dream Party At Home behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende algemene voorwaarden aan te brengen. Geen enkele bestelling kan worden geplaatst dan na kennisname en aanvaarding door de Klant van onderhavige Algemene Voorwaarden.


18. Vragen of klachten:
De Klant kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij de Klantendienst terecht.

Wanneer de Klant met hoedanigheid als consument niet tevreden is over de voorgestelde oplossing van de Klantendienst, kan hij/zij contact opnemen met de Ombudsman voor de Handel. Dat is een onafhankelijke, onpartijdige instantie, erkend door de FOD Economie, die een kosteloze verzoeningsservice aanbiedt. Via www.ombudsmanvoordehandel.be kan de Klant een klachtenformulier downloaden. Dit formulier kan per e-mail naar info@ombudsmanvoordehandel.be of per post naar Ombudsman voor de Handel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 BRUSSEL worden teruggestuurd.

Komt er alsnog geen verzoening, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en onderworpen worden aan het Belgische recht.

Woont de Klant niet in België, dan kan hij/zij eveneens in eerste instantie bij de Klantendienst terecht. Wanneer de Klant daar geen oplossing voor het conflict bereikt, kan hij/zij voor online aankopen ook bij het Europese Online Dispute Resolution Platform (http://ec.europa.eu/odr) terecht in zijn eigen taal.


19. Privacy en bescherming van persoonsgegevens:
Het gebruik van de in deze Algemene Voorwaarden omschreven dienstverlening vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de Klant. De bescherming van de persoonsgegevens van de Klant is uitermate belangrijk voor My Dream Party At Home. My Dream Party At Home maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de Klant te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens.

My Dream Party At Home verwerkt de persoonsgegevens van de Klant voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in de Privacyverklaring My Dream Party At Home. De Privacyverklaring is online te raadplegen of kan worden opgevraagd via de Klantendienst. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden.

De Klant verbindt zich ertoe de Klantendienst tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde My Dream Party At Home toe te staan een correcte dienstverlening te bieden.

close menu